Vuosi: 2020

Urheilun merkitys yhteiskunnassa on muuttumassa ja sen merkitys kasvamassa. Laajasti ottaen urheilun kenttä kattaa laajan kirjon yhteiskunnan toimijoita, mukaan lukien vammojen kuntoutuksen ammattilaiset ja heidän osaamisensa johon myös kinesioteippauksen vaatima erikoisosaaminen lukeutuu. Urheilun ammattilaisuus merkitsee myös sidosryhmien ammattimaistumista entisestään mikä edelleen merkitsee urheilun ympärillä liikkuvan keskustelun ja siihen liittyvien rahavirtojen voimakasta kasvamista. Pelkästään vammojen hoitoon käytettävä rahamäärä moninkertaistuu

Urheilun luoma yhteiskunnallisen keskustelun kirjo ja siihen liittyvät haasteet eriytyvät kovaa vauhtia, samalla kuitenkin luoden yhteyksiä muihin yhteiskuntaa muovaaviin voimiin. Näistä ilmeisimpiä rahoitukseen, markkinointiin, viestintään ja sponsorointi liittyvät virtaukset ja niiden laajemmat yhteiskunnalliset kytkökset

Toisena ilmeisenä kiintopisteenä toimii urheilun ja terveyden välinen yhteys, yksittäisistä ruokavaliovalinnoista aina kansanterveyden ongelmakohtiin. Suorituskykyä ylläpitävät toiminnot ja niihin liittyvä osaaminen fysioterapia ja sen erityisalat kuten kinesioteippaus mukaan lukien.

Urheilun terveyden ja moraalin ja yhteisön eettisen koodiston yhtymäkohdassa vaikuttaa kasvava uhkapeliteollisuus joka on lyhyessä ajassa kasvanut lottokuponkihyllyköiden katveesta aidosti globaaliksi toimijaksi, internetin myötä. Samalla on kasvanut sen rooli urheilun kasvun mahdollistajana, tavalla joka vaatii lisätarkastelua ja keskustelua, aina lainsäädäntö myöden

Urheilu ja uhkapelilainsäädäntö

Urheilusponsoroinnin saralla useampi netticasino tai vedonlyöntisivusto on jo vuosien ajan tehnyt näkyviä päänavauksia, mikrotason markkinoinnin kärjen liikkuessa siellä missä kuluttajatkin eli jakamassa ilmaista pelirahaa sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Suoramarkkinointi tekstiviestein ja toisaalta aktiiviset bonuskampanjat ovat vakiintuneita keinoja herättää kuluttajan huomio. Pelisivustojen, niiden esittelyyn keskittyvien sivustojen kuten suomenkielinen kasinohai ja sen alasivustot kasinohai ja alan toimijoiden näkökulmasta markkinoinnin ongelmaksi muodostuu muiden kuin alaan jo perehtyneiden henkilöiden tavoittaminen, esimerkiksi alaa Suomessa rajoittavasta mainoskiellosta johtuen. Juuri urheilevan yleisön joukosta löytyy laskennallisesti suurin määrä potentiaalisia asiakkaita, mistä syystä urheilumarkkinointi ja –sponsorointi herättää alan toimijoissa kasvavaa kiinnostusta.

Yksi tästä näkökulmasta nurinkurisena näyttäytyvä argumentti markkinoinnin vapauttamiseksi on vaatimus sponsoritulojen moninkertaistamiseksi, koventuvassa kansainvälisessä kilpailussa menestymisen takaamiseksi. Tämä argumentti koskee niin valtalajeja kuin marginaalisempiakin lajeja ja erityisesti siihen liittyvän keskustelun keskiössä on yleisurheilun kaltaiset talkootyöhön ja yksilölliseen tekemiseen perinteisesti nojaavat lajit, joissa on vakiintunut menestysodotus huipputasolla mutta jotka medianäkyvyydessä ja tulovirroissa jäävät selvästi jälkeen esimerkiksi suosituimmista joukkuelajeista.

Urheilun kansainvälistyessä suomalainen urheiluväki elää yhä viime vuosisadan ihanteissa, joiden mukaan rehellinen ja puhdas työ tuo lopulta myös toivotun tuloksen ja jossa sponsoroinnin merkitystä ei edelleenkään ole täysin ymmärretty. Päinvastainen esimerkki löytyy vaikkapa Jamaikan, Yhdysvaltojen ja joidenkin Euroopan maiden urheiluyhteisöistä, joissa urheilijoiden brändivetoinen yksilömarkkinointi, yhdistettynä sosiaaliseen mediaan ja urheilun ulkopuoliseen markkinointitodellisuuteen on jo pitkään ollut vallitseva trendi. Toisaalta monien nuorten demokratioiden lipun alla harjoittelevat urheilijat ja seurat pääsevät jakamaan moninkertaisista resursseista juuri koska he edustavat ja muokkaavat kehittymässä olevan yhteiskunnan ja sen taustalla olevan järjestelmän identiteettiä, olosuhteissa, joissa tulojaon mekanismit ovat vasta kehittymässä ja jossa ketään ei häiritse mikäli paikallinen liike-elämän taho sijoittaa suuren osan voitoistaan urheiluseuran omistamiseen tai urheilijoiden tukemiseen. Tämä suuntaus on kasvava esimerkiksi Itä-Euroopassa ja entisisssä neuvostotasavalloissa joissa urheilulla on myös pitkät perinteet.

Sponsorirahavirtojen vapauttaminen lainsäädäntöä muuttamalla on siten eräs malli mahdollistaa ammattimainen urheileminen ja tässä useat kasinoalan toimijat, mukaan lukien kasinoalaa laajemmin tukevat sivustot kuten kasinohai, ovat jo siis nähneet mahdollisuutensa. Monopolista on viimeisen vuoden aikana kasvanut keskeinen keskustelunaihe osin osana laajempaa uhkapelaamisen etiikkaa koskevaa keskustelua. Peliautomaattien oikeutusta pohtiva nettiväittely ei kuitenkaan ole saavuttanut ansaitsemaansa näkyvyyttä, osin varmasti koska suuret yhteiskunnalliset toimijat pysyttelevät poissa keskustelusta.

Alaan liittyvät rahavirrat ja vakiintuneet etuudet eivät juuri rohkaise laadukkaaseen keskusteluun mistä syystä koko uhkapelialaa koskee eräänlaisen vaikenemisen kultainen sääntö. Keskusteluun osallistuvat argumentit puoltavat usein monopolin lakkauttamista ja pelialan vapauttamista, urheilulle suotuisasti, globaalia mallia mukaillen

Samaan aikaan on kuitenkin selvää ettei edellä kuvatun kaltainen argumentointi sinänsä vielä riitä monopolilakien purkamiseen, varsinkin kun asiaan on olemassa myös täysin päinvastainen ja perusteltu lähestymistapa joka pyrkii purkamaan urheilun ja pelialan välistä kytköstä ja täysin oikeutetusti

Urheilu ja uhkapelaaminen ovat vastakkaisia ilmiöitä

Urheiluun liittyvien ihanteiden voi perustellusti katsoa heijastavan laajemmin yhteisön arvomaailmaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Urheilua kuluttava yleisö on usein varsin konservatiivista ja muutosvastaista ja täydestä syystä. Urheilukulttuuriin ja urheilun seuraamiseen kuuluu lähtökohtaisesti omakohtainen kosketus vaikkapa sitten seurattavaan lajiin – kosketus suorituksiin ja menestymiseen/menstymättömyyteen on henkilökohtainen kokemus joka on aina ensisijainen muuhun urheilun kautta koettavaan sisältöön.

Juuri tästä syystä urheilussa perinteisesti vaikuttava talkootyön ihanne on osoitus siitä että toiminta on terveellä pohjalla. Kyse on paitsi kansanterveydestä ja kilpa- ja harrasteurheilun suhteesta, myös niistä arvoista joita toiminnan kautta välittyy ympäröivään yhteisöön ja päinvastoin. Kokemus menestyksestä jonka taustalla on talkootyötä ja pyyteetöntä osallistumista arvotetaan tavallisesti täysin eri tavoin kuin vaikkapa runsain taloudellisin satsauksin nopeasti saavutettu menestys.

Talkootyön ihanne ei tietysti voi olla ainoa urheilua kannatteleva tekijä ja vaatimus tuen ja vaihehtoisten toimintatapojen lisäämisestä on oikeutettu, erityisesti suhteessa menestysodotuksiin. Varsin nopeasti maailmantilanteen muututtua 1990-luvun vaihteessa, alkoi näkyä merkkejä erilaisten valmennuskulttuurien välisten keskinäisten vaikutteiden sekoittumisesta. On kuvaavaa että etujoukoissa tässä prosessissa oli ikuisen nelosen maineessa ollut jääkiekkomaajoukkue ja laji ylipäätään: muutamassa vuodessa vaikutteita haettiin niin idästä kuin lännestäkin, ja tulos näkyi nopeasti. Ei liene sattumaa että juuri jääkiekosta kasvoi maahan ensimmäinen ja monessa mielessä yhä ainoa täysverinen ammattilaisurheilumuoto, jonka luomissa puitteissa myös urheilusponsorointikeskustelua korostetusti käydään.

Talkootyö ja sen heijastama menestysihanne on kuitenkin täysin vastakkainen sille menestysstandardille jota kasinohain kaltaiset kasinosivustot ja peliala ylipäätään on ollut kovaa vauhtia luomassa. Ala jonka idea on kutistunut eräänlaiseksi nopean rikastumisen ja vaivattoman menestyksen ihmeeksi on mitä suurimassa määrin hyvinvointivaltioihanteen jälkeisen ajan tuotos ja sellaisena täysin vastakkainen sille urheilun ihanteelle jota edellä kuvattiin. Tämä siis siitä huolimatta että urheilusponsoroinnin kautta osa uhkapelituotoista ohjautuisi ’kannatettaviin asioihin’, kuten nuorisourheiluun. Jokainen varmasti tietää ettei asia ole näin yksinkertainen. Sponsorointi ei ole hyväntekeväisyyttä ja kysymys kuuluu missä vaiheessa rahaa syytävä taho alkaa olla aktiivinen myös arvomaailmaan, rahan jakamiseen, eri lajien keskinäiseen järjestykseen ja menetysideaalin määrittämiseen liittyvissä asioissa? Siksi on perusteltua esittää väite jonka mukaan uhkapelisivustot kuten kasinohai voivat jatkossakin jakaa ilmaista pelirahaa paitsi sivustoillaan myös sponsoroinnin kautta vain lähinnä alaan valmiiksi perehtyneille tahoille. Urheilusponsoroinnissa tämä merkitsee ammattilaisurheilun tukemista, erikseen sovittavin tavoin. Urheilun varsinaiseen olemukseen ei kasinoajattelulla tule olla pääsyä tulevaisuudessakaan.

Vaihtoehtoisia malleja urheilumarkkinoinnin toteuttamiseksi kasinobusineksessä

Peruskuluttajaa ja luultavasti myös viranomaistahoa karsastaa pelialan markkinointikäytänteissä lähinnä ja ensisijaisesti juuri edellä kuvattu tapa häivyttää toisilleen vastakkaisten toimintapojen väliset luontaiset rajat. Taannoinen tapaus jossa pelialaan kytkeytynyt toimija sponsoroi näkyvästi nuorta ja lahjakasta urheilijaa ja päätyi lopulta pyrkimään vaikuttamaan tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä on asiasta eräs joskin ehkä äärimmäinen ennakkotapaus.

Siksi olisi syytä kysyä, onko mahdotonta että uhkapeliala keskttyisi jakamaan ilmaista pelirahaa tilanteissa ja kontekteissa joissa sen ei tarvitse keskittyä häivyttämään oman toimintansa perusideaa, eli illuusiota nopeasta rikastumisesta ja unelmaa oman kohtalon huijaamisesta. Nettikasino kuten kuten kasinohai joka markkinoi itseään avoimesti tämän idean nojalla, voi yhdistää ilmaiskierroksia, ilmaista pelirahaa ja bonuskampanjoita viljelevään markkinointistrategiaansa vaikkapa mallin jossa potentiaalista asiakaskuntaa tavoitellaan tilanteissa joissa uhkapelaaminen ja urheilu luonnostaan lähestyvät toisiaan, esimerkkinä erilaiset urheilutapahtumiin liittyvät tunnetut kuriositeetit, lieveilmiöiden positiivinen esiinnostaminen ja persoonallisuuksien ja persoonallisten toimintamallien tunnistaminen. Uhkapeli ei koskaan tunnusta samaa eettistä ideaalia kuin urheilu ja siksi siihen vetoaminen uhkapelimarkkinoinnissa on kaikessa suggestiivisuudessaan jotain johon voisi toivoa alan itsensä puuttuvan.

Muitakin vaihtoehtoja on, yhden painottuessa ja keskittyessä selvärajaiseen huippummattilaisurheilun tukemiseen, missä puitteissa omien palveluiden rajattu markkinointi tulee mahdollisesti esille tarkoituksenmukaisesti ja oikein rajatulle kohdeyleisölle. Tässä on myös mahdollisuus kasinohain kaltaisille sivustoille profiloitumiseen, minkä mahdollisuudet useampikin pohjoismainen sivusto on jo havainnut. Esimerkiksi sosiaalisen median jakaessa ilmaista pelirahaa vedonlyöntiin, muut casino pelit kuten hedelmäpelit ovat sekundäärisen markkinoinnin osa, tavalla joka ei ylitä aggressiokynnystä.

Arvoa urheilusta uhkapelaamisen avulla?

Urheilun uuden yhteiskunnallisen tehtävän realisointi kattaa laajan kentän urheilun sidosryhmiä, mukaan lukien vammojen kuntoutuksen ammattilaiset, tarpeiston tuottajat, viihdekontekstin toimijat, yhteistyökumppanit, markkinointiviestinnän ammattilaiset jne

Samalla kun yhteiskunnallista tehtävää arvioidaan ja arvotetaan uudelleen, myös urheilun eettinen koodista on siis uudelleen arvioinnin kohteena. Uhkapelaaminen etsii paikkaansa tuossa kentässä ja laajasti ottaen sen tuleva merkitys liittynee urheilun lieveilmiöiden läpivalaisemiseen sekä esimerkiksi yksittäisen urheilijan, seuran tai muun toimijan vastuun korostamiseen. Urheilun rooli laajemmasta yhteiskunnallisessa keskustelussa kattaa siten vääjäämättä myös uhkapelaamisen

Siten urheilun tuottama yhteiskunnallinen lisäarvo muodostuu epäsuorasti myös uhkapelaamisen avulla. Suoraan lisäarvoa tuottaa tietysti uhkapelialan luoma sponsorikuvio jonka etiikka on syystä keskustelun kohteena mutta jonka suoraan luoma lisäresursseja on globaalisti arvioiden miljardien dollarien suuruinen.

Suomalainen monopoliin perustuva järjestelmä pyrkii tasapainottamaan aiheutuvia haittoja suhteessa saatuun hyötyyn. Globaalisti uhkapeliala ja sen yksittäiset toimijat kuten kasinohai -sivusto on yksi suurimmista tekijöistä arvioitaessa markkinatalouden mekanismeihin perustuvaa urheilun kenttää. Satojen miljoonien maakohtaiset panostukset luovat kiistatonta lisäarvoa urheilun kokonaisuutena arvioitavaksi tulevaan yhteiskuntapanokseen

Kuten aiemmin artikkelissa todettiin urheilu ja uhkapelaaminen sijoittuvat yhteiskunnallisen kentän vastakkaisille puolille. Silti niiden kiistaton yhteys on osa urheilun kautta luotavaa lisäarvoa tavalla joka ansaitsisi lisää keskustelua vähintäänkin aiheen eettisen painoarvon johdosta

Asiaa puinti jatkuu. Tervetuloa mukaan.

Ehkä et tiedä nykytaiteen voimaa. Maalaukset ja taideteokset, joita tänään tarjotaan, voivat auttaa sinua koristamaan asuin- ja työpaikkojasi millä tahansa kuin sinäkin. Seuraavassa on ollut lyhyt vinjetti, joka antaa sinulle ymmärryksen abstraktien seinäpintamaalauksien lumoavasta maailmasta ja niiden käytöstä asuinpaikalla sekä toimistotyyliin.

Yhdistä luontoon

Tuntuiko sinusta aina, että sinulta on riistetty osuus luonnosta? Jos vastauksesi on todella, voit etsiä suoraviivaisen palvelun ripustamalla loistavia luonnonmaalauksia olohuoneeseesi, sänkyyn, työpaikalle ja myös muille oleskelualueille.

Toki, olisi ollut parempi tuoda reaaliaikaiset vuoret ja meri suoraan kotiisi tai työpaikalle. Paras keino päivittää muistiasi luonnon hankauksella on löytää korkealaatuisia ja alkuperäisiä luonnon maalauksia.

Lisää sensualismismia huoneeseesi

Ne oletetut lumoavat parit, jotka haluavat aistillista ilmapiiriä, voivat lisätä voimakkaan annoksen siitä ripustamalla romanttisen tai rakkausmaalin makuuhuoneeseensa. Jotkut nykytaiteen koristetaiteen teokset ovat erittäin lumoavia olematta turhaa tai väritöntä. Maalilla on voimaa herättää romantiikkaa. Itse asiassa myös yksinkertainen kuva voi tarjota lukuisia siipiä luovalle mielikuvituksellesi ja viedä sinut viehättävään unelmamaahan.

Paranna tehokkuutta työpaikallasi

Nykyaikaiset koristetaiteen maalaukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi korostamaan työntekijöiden tuottavuutta. Nämä maalaukset toimivat psykologisella menetelmällä ja antavat myös henkilöstön alitajuntaan voimakkaan lisäyksen. Aivan kuten loistava melodia voi nostaa tunnelmasi ja tarjota sinulle aivan uuden korkeuden, niin tekee myös nykytaiteen maalaus, koska se voi levittää yksilöiden hillitsemätöntä iloa ja itseluottamuspsykologiaa.

Toimisto on paikka, jossa työmäärä voi harkita sinua nopeasti. Kohtuuhintaisilla nykyaikaisilla yritysmarkkinoilla on niin helppoa saada anteeksi kaoottisen järjestelmän paine. Perustamalla nykyajan kangastaiteen tietyistä tekijöistä toimistossa autat kaikkia tuntemaan olevani innostuneempi, onnellinen ja suotuisa.

Lisäksi tällaiset maalaukset luovat myös kauniin montaasin ja auttavat sinua parantamaan työpaikan sisustusta. Nämä maalit ovat myös apulaite työalueen mukauttamiseen. Siksi ihminen tuntee todella paljon enemmän kotona, vaikka hän sijoittaa kahdeksasta kymmeneen tuntiin toimistossa. Nykyään suuri joukko yrityksiä hyödyntää koristetaiteen maalauksia ylläpitääkseen työntekijöitään, asiakkaitaan ja asiakkaitaan tuoreina.

On paljon ihmisiä, jotka julistavat urheilutoimintojen hyvinvointia sekä ryhmäetuja. Saatat todella kyllästyä kuuntelemaan kaikkia loistavia kohtia, joista on keskusteltu urheilutehtävistä useilta yksityishenkilöiltä verkossa. Olipa kyse urheilutoiminnasta ammattiurheilijalta, lääkäriltä tai rutiinilta, urheilun eduista keskustellaan usein. Tutkitaan kunkin urheilutoiminnan etuja ja katsotaan myös tarkalleen, miten ne vaikuttavat elämäntyyliimme ja kuinka ne tarjoavat paljon paremman elämäntavan rutiininomaisesti urheilutoimintaan osallistuville.

Tämän tehtävän epäilemättä fantastisten puolien joukosta tulee varmasti käyttämään yleisiä terveyshyötyjä. Se on totuus, että aktiivinen urheilutoiminta on todennäköisesti parasta tapaa irtoa ja pitää paino painoon. Harjoitteluharjoittelu auttaa sinua polttamaan enemmän kuin kehon rasvaa sekä kehossa olevia kaloreita, jotka vastineeksi voivat tehdä sinusta terveempiä. Vaikka nykypäivän innovaatiot ja tekniikat antavat synteettisillä tekniikoilla mahdollisuuden poistaa rasvaa rasvanpoistoleikkauksella ja myös useilla muilla leikkauksilla, tämäntyyppiset epänormaalit menetelmät eivät voi parantaa ja parantaa koko kehon tärkeitä elimiä, kuten urheilu voi. Niiden kehon järjestelmien joukosta, joista saadaan eniten hyötyä, olisi varmasti sydän- ja verisuonijärjestelmäsi, mukaan lukien sydän. Sinun lihasmassasi saa myös etuja, koska ne vakiintuvat, mikä tekee sinusta vahvemman lisäämällä voimaa ja painetta. Myös keuhkot hyötyvät, kun hengitys saadaan voimakkaammaksi ja sen seurauksena voit hengittää ohuempaan ilmaan. Kaikki nämä asiat kehittävät ehdottomasti koko kehosi terveemmäksi ja sen on pidennettävä elämääsi normaalin iän yli. Lukuisten huonojen kliinisten tilojen lopettaminen on yksi parhaista eduista. Terveellinen ja tasapainoinen elämäntapa hoitaa sairaudet, jotka ovat todella kalliita lääketieteestä todellisiin hoidoihin samoin kuin kirurgisiin toimenpiteisiin. Voit tehdä tämän aloittamalla itsesi osallistumisen urheilurutiinien valintaan ulkona tai sisällä.

Urheilutehtävien etuna on, miten ne parantavat persoonallisuuttasi yleensä. Urheilutehtävät luovat persoonallisuuden tavalla, josta tulee vahvempi moraalinen persoonallisuus aktiivisesti pelaamalla tai harjoittamalla urheilutoimintaa. Urheilu parantaa valintaa tekemällä samalla tavalla kuin ymmärtää kuinka tavoitteet asetetaan todellisuudessa. Yleisurheilu auttaa sinua luomaan sitkeyttä ja hallitsemaan myös vakavaa stressiä. On paljon arvoja, joiden avulla urheilutoiminta voi auttaa luomaan joku, kuten päättäväisyys, vilpittömyys, kuuliaisuus ja niin edelleen. Jokaista näistä vahvistetaan, koska se sisältyy itse urheilutoimintaan erityisesti silloin, kun tehtävä on joukkueperusteista.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, löydät myös parannetun seurustelua. Voit todeta, että urheiluaktiviteetit voivat myös olla fantastisia sydämelle ja sielulle. Kavereita on mahdollista saada ottamalla itse mukaan urheiluaktiviteetteja, jotka koostuvat muista henkilöistä. Ryhmäurheilua on paljon, kuten maratonit, jalkapallo, koripallo ja myös muut. Pelkkä urheilun näkeminen televisiossa yhdessä ystävien kanssa riittää saamaan sinut vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, mikä on ehdottomasti hyödyllistä. Urheilutoimintojen tarkistamisesta riippumatta, urheilun eduista ei koskaan hylätä ja ne ovat silti tärkeä rooli kaikkien elämässä.

Mitä mieltä olet kuullessasi sanan ”kunto”? Näetkö kentällä jalkapalloilijoita, jalkapalloilijoita pyöreällä ympäri, lentopallojoukko rannalla tai tennispuku? Termi ymmärretään tarkoittavan itse urheilua sen sijaan, että se pysyisi kunnossa.

Henkilöt osallistuvat urheiluun erityisistä virkistyskäyttöön liittyvistä syistä, kuten kotiviihteestä, kilpailijoista tai itsetyytyväisyydestä. Koska urheiluun sisältyy fyysistä aktiivisuutta, useimmat terveys- ja kuntoasiantuntijat ja myös terveydenhuollon ammattilaiset tunnustavat, että urheilu on yksi keino pysyä kunnossa ja terveenä. Urheilukunto, toisin kuin ”liikunta” tai ”fyysinen kunto”, tarkoittaa kuitenkin taitojen tai kykyjen luomista. Urheilun terveys ja kunto ovat mahdollisuus henkilökohtaiseen kehitykseen.

Urheilun harrastajilla saattaa olla todennäköisempi säilyttää terveellinen elämäntapa (vaikka jotkut ihmettelevätkin tätä väitettä) kiinteän kurinalaisuuden ja myös fyysisten tarpeiden takia. Urheiluaktiviteetti voi silti tarkoittaa myös rasvanpolttoa, parempaa joustavuutta, enemmän energiaa, samoin kuin monia asioita, joita käytämme kuvaamaan terveellisyyttä. Urheilullinen fyysinen kunto on luonnetta kehittävää harjoittelua.

Urheilu opettaa ihmisiä arvostamaan terveyttään ja hyvinvointiaan. Ilman terveyttä he eivät pystyneet ylläpitämään osallistumiseen välttämätöntä energiaa ja voimaa. Varsinkin jos he harjoittavat ammattiurheilua, heidän toimeentulonsa saattavat riippua heidän terveydestään ja kunnostaan ​​ja terveydestään. Urheilun terveys ja kunto ovat elämäntapa.

Oletetaan hetkellisesti, että olet henkilö, joka vaatii vielä enemmän liikuntaa saadakseen tai pysyäkseen kunnossa ja terveenä. Sinulla on monia vaihtoehtoja: kuntokeskukset, terveyskeskukset, asuinharjoittelu. Voit tehdä aerobisia harjoitusohjelmia, suorittaa painoharjoitteluohjelman tai viettää tunteja kuntopyörällä tai juoksumatolla. Ne ovat kaikki arvokasta toimintaa. Silti useat meistä pitävät niitä yksitoikkoisina. Emme jää heidän kanssaan, koska emme pidä hauskaa. Urheilu fyysinen kunto on hauskaa!

Yksi tapa saada terveeksi ja tasapainoiseksi ja pitää hauskaa samanaikaisesti on etsiä urheiluaktiviteetteja. Voit saada harjoituksen koripallokentällä tai pallopuistossa. Voit osallistua uimakilpailuihin tai juoksua maratoneja. Nämä harjoitusrutiinit sisältävät muita ihmisiä, vuorovaikutusta ja myös hauskaa! Joten, salli väite, että olet itse päättänyt saada harjoituksen urheilu fyysisen kunnon avulla.

Joitakin asioita, jotka sinun täytyy oppia asioista, joita voit tehdä taataksesi, että urheilukunto on sinulle riskitön, terveellinen ohjelma:

  1. Juo paljon

Voimme mennä päiviä, jopa kuukausia, ilman ruokaa. Mutta emme voi elää ilman jatkuvaa juomavettä. Se on tärkein ravinne, jonka koskaan ennen otamme vastaan. Ja kun olet mukana urheiluharrastuksissa, voit hienoa paljon enemmän ja levittää arvokasta nestemäistä kultaa. Itse asiassa, jos menetät paljon nesteitä vaihtamatta niitä, sinulla voi olla todella suuria terveysongelmia. Vakavissa olosuhteissa voit kuolla.

Joten kun olet osallistunut uuvuttavaan harjoitteluun, sinun on aina kulutettava vettä korvaamaan hikoiltasi. Jotkut urheilutoiminnat edellyttävät nesteiden vuotamista niin nopeasti, että niiden muuttaminen pelkällä vedellä ei ole varmasti mahdollista. Itse asiassa liikaa yksinkertaisen veden juominen samanaikaisesti voi aiheuttaa vaarallisen reaktion (veden juominen) kehossa olevan haitallisen elektrolyyttitasapainon takia. Dehydraation ja myös vesimyrkytysten estämiseksi urheilutoimintaa pelattaessa ammattilaiset suosittelevat urheilujuomia. Niitä on kolmessa kategoriassa.

Isotoniset urheilujuomat sisältävät vertailukelpoisen veden ja muiden ravinteiden tasapainon kuin kehossa, mukaan lukien 6-8% sokeria. Hypertoniset urheilujuomat sisältävät paljon vähemmän vettä ja enemmän sokeria kuin keho. Hypotoninen urheilujuoma koostuu vielä enemmän vedestä ja myös vähemmän sokerista kuin keho. Suuri osa markkinoilla olevista urheilujuomista on isotonisia.

Urheilujuomissa on kaksi tärkeätä vaikuttavaa ainetta, jota et löydä tavanomaisesta vedestä: hiilihydraatit ja elektrolyytit. Hiilihydraatit auttavat pitämään energiaastetta korkealla tasolla, ja myös sopiva elektrolyyttitasapaino (koostuu natriumista, kaliumista, kalsiumista, magnesiumista, kloridista, fosfaatista sekä vetykarbonaatista) on elintärkeää terveydelle. Paljon nesteiden juominen on elintärkeää urheilutoimintojen kunto.

2. Syö hedelmiä ja myös vihanneksia

Urheiluun liittyvä työläs harjoittelu vähentää nopeasti välttämättömien mineraalien ja vitamiinien elimistöä. Vihanneksissa ja hedelmissä on tärkeitä ravintoaineita. Kun olet osallistunut urheilun fyysisen kunto-ohjelman ohjelmaan, tee siitä käytännössä päivittäin syödä tummanvihreä kasvis, keltainen tai oranssi hedelmä tai kasvis, punainen hedelmä tai vihannes, pavut tai pähkinät sekä sitrushedelmä. kuten appelsiinit. Urheilu kunto edellyttää terveellistä

Urheilutoiminnasta on tullut olennainen osa ihmisten elämää. Sana ”Urheilu” ​​on syntynyt vuosien 1910 ja 1915 välisenä aikana. Urheilulla tarkoitetaan liikuntaa, jota hallitaan joukolla politiikkoja tai räätälöityjä ja joka harjoitetaan yleensä kilpailukykyisesti. Urheilu on monien vuosien ajan kokenut vaikuttavan metamorfoosin. Urheilu luotiin alun perin ihmisten viihdettä varten. Se on kasvanut hirveästi modernissa ja siitä on tullut huipputeknologiaa.

Urheilu, urheilulliset videopelit tai taitotutkimukset on tehty lähinnä yksilöiden tai katsojien ohjaamiseksi tai viihdyttämiseksi. Urheilulla on sekä upeita että erilaisia ​​ilmenemismuotoja. Se on tosiasiallisesti rajoitettu mihin tahansa pelaamiseen, vapaa-ajantoimintaan, liikuntaan, videopeliin tai kilpailuun, jota toteutetaan tarjottujen sääntöjen mukaisesti.

Sitä on pelattu joko sisä- tai ulkotiloina, yksilöllisesti tai ryhmänä, kilpailijoiden kanssa tai ilman, mutta vaatii kykyä ja myös jonkinlaista fyysistä rasitusta. Jotkut urheilulajit, kuten metsästys, onkiminen, juoksu ja uinti, ovat edenneet primitiivisistä menetelmistä ja ihmisten elämäntavasta. Jotkut urheilulajit, kuten ratsastus, sieppaaminen, keulan heittäminen tai jousiammunta, ovat itse asiassa johtuneet hyvin varhaisista armeijan tekniikoista ja historiasta. Urheilu, kuten nyrkkeily, taistelu ja harppaus, oli todella kehittynyt ihmisen spontaanista purkauksista ja esteistä sekä satunnaisista vihamielisyyksistä, jotka olivat tosiasiassa kulkeneet ihmisen viestinnän mukana.

Urheilun kehitys niin muinaisella, keskiajalla kuin nykyaikanakin on ollut todella sensaatiomaista. Aikaisemmin sekä kreikkalaiset että roomalaiset olivat osoittaneet suurta kiinnostusta urheilutoiminnan aloittamiseen. Kreikkalaiset järjestivät olympialaiset, samoin kuin mielenkiintoisesti ihmiset ympäri maailmaa osallistuivat ja olivat sen todistajia. Siten nykyaikaiset olympialaiset olivat todella tulleet Kreikan Ateenan kaupungista. Keskiväylän feodaalijärjestelmä oli tosiasiallisesti estänyt urheilutoiminnan kehitystä, joka elpyi vasta renessanssin päivinä. Modernissa, erityisesti 1900-luvulla, urheilutoiminta on lisääntynyt sekä järjestäytyneenä että pelien kasvuna. Yhdysvaltain baseball, kriketti Englannissa, jääkiekko Intian kaltaisissa maissa sekä Pakistanissa ovat useita peleistä, joita kehitettiin nopeasti 2000-luvulla. Olimpisia pelejä, Pan-Amerikan videopelejä, Tasavallan pelejä ja Afro-Aasian pelejä jne. on järjestetty ja pidetty määräajoin, mikä tekee urheilusta maailmanlaajuisen tapahtuman 20. vuosisadalla.

2000-luvulla urheilu on tosiasiallisesti muuttunut erittäin moderniksi ja luonut edistyneillä palveluilla. Pelit, kuten kriketti, jalkapallo ja jääkiekko, ovat tulleet merkittävästi globaaleiksi.Pelin säännöksiin tehdyt usein muutokset ovat tosiasiallisesti tehneet monimutkaisemmiksi inhimillisten virheiden aiheuttamat räikeät konfliktit. Ultramodernisten stadionien rakenne, riittävien infrastruktuurikeskusten tarjoaminen jne. oli entisestään vauhdittanut ongelmiaan ja myös asettanut ne raskaaseen taloudelliseen panostukseen. Toisaalta innovaatio on auttanut online-televisiossa ja puvut ja pelit ovat niin helppoja, mikä helpottaa tavallisten miesten huolenpitoa jossain määrin. Olympiatapahtumat on järjestetty kansainvälisen olympiajärjestön alaisuudessa. Lähes kaikki maailman maat ovat tosiasiallisesti liittyneet Kansainväliseen olympiajärjestöön ja osallistuvat myös olympialaisiin, jotka järjestetään määräajoin heti neljän vuoden kuluttua. Samalla tavoin kriketillä on hallintoelin nimeltään International Cricket Council, joka pitää parhaita tilaisuuksia, kuten maapallomuki ja mestaripalkinto jne., Tarkoituksena levittää krikettiä ympäri maailmaa. Jääkiekolla on globaali sääntelyneuvosto nimeltään International Hockey Federation, joka rekisteröi kaikki jääkiekkopelaamiseen osallistuvat ihmiset maailmassa. Samoin jalkapallomaailman muki on järjestetty maailmanlaajuisen yrityksen alaisuudessa heti neljän vuoden aikana. Jalkapalloa pelaavien jäsenmaiden on läpäistävä raskaat karsintakierrokset ennen osallistumista jalkapalloilijakuppiin. Moderni urheilu on tosiasiallisesti nähnyt myös sellaisten monimiljoonaisten evoluution, kuten Sachin Tendulkar kriketissä, Ronaldo jalkapalloissa, William sisarten Tennis, jotka ovat tosiasiallisesti nousseet näkyvyyteen heidän kovan työnsa, kykynsä ja intohimonsa vastaaviin videopeleihin nähden.

Nykyaikainen urheilu on myös nähnyt urheilutoiminnan ja myös sen liitännäisalojen kasvua ja etenemistä. Mediateollisuus, kuten urheilu journalismi, urheilukasvatus ja oppiminen sekä online-pelit jne., Ovat todella kehittyneet ja vakiinnuttaneet myös urheilun. Jokaisella maalla on erillinen urheiluministeriö. Esimerkiksi Intialla on erilainen Intian urheiluviranomainen, jolla on tarpeeksi varoja toimiakseen erikseen ja erikseen.

Vaikka urheilualan tehtävät saattavat vaikuttaa olevan runsaita, se on erittäin edullinen ala. Jaettu kymmeneen osaan, tämä ala sisältää lukemattomia töitä, urheilutapahtumia, näyttelyitä ja myös kokouksia, urheiluaktivisteihin ilmoittautuneita, urheiluaktiviteetteihin liittyviä välineitä, urheiluaktiviteetteja, urheilutoimintaa harjoittavia kauppiaita sekä valmistajia, samoin kuin erityisiä urheilutoimintaratkaisuja.

Erityisesti tällä toimialalla on valtava liikevaihto, monimutkainen kehys, samoin kuin median kautta tapahtuva vaikutus monien ihmisten elämään ja sitoutuminen. Urheilumarkkinoiden luonteen ymmärtämiseksi kokonaan on ymmärrettävä, että ne muodostuvat useista komponenteista:

Eri osat urheilualalla

o Urheiluvälineiden toimittajat, pääkadun urheilukaupat

o Kiinteistöjen hallinto, määrittely ja ylläpito – moottoriurheilumahdollisuudet, stadionit, urheiluaktiviteetit ja virkistysmahdollisuudet

o urheilun mentorointi

o Urheilumatkailu – niput seuraajille, jotka osallistuvat maailmancup-otteluihin tai olympialaisiin

o Urheilutoiminnan edistäminen – urheilun kasvun aloitteet, lukuisten urheilutoimintojen sääntelyelimet, alueellisten viranomaisten urheilun kehittämispoliisit

o Urheiluun liittyvä uhkapelaaminen / vedonlyönti

o Asiantuntijaurheilu

o Terveys ja kunto – terveyskerhot, yleislääkärin referenssisuunnitelmat, henkilökohtainen kunto

o Ohjaajat

o urheilulääketieteen urheilutoimintaa vammaklinikat, fysioterapeutit

o Ulkona ja myös seikkailutoimintaa – pyöräily mäessä, kiipeily ylös, melonta

Urheiluteollisuuden jokaisen osa-alueen tunnistamiseksi sinun on tunnustettava suoritettavat tehtävät ja niitä toimittavat organisaatiot. Esimerkiksi, jos aiot tulla mukaan urheiluvälineisiin, sinun on tiedettävä erityyppiset tavarat, joita on saatavana erikoisvarustevalmistajien ja huippuluokan jälleenmyyjien kautta, sekä erilaisten yritysten nimet.

Samoin, kun etsit työtä urheilutoiminnan kehittämisessä, sinun on ymmärrettävä, mikä ’urheilutoiminnan kasvu’ on, sekä lukuisat työpaikat, jotka ovat helposti saatavilla urheilun etenemispoliisien ja niitä käyttävien organisaatioiden, kuten paikallisten viranomaisten, tavoin. hyväntekeväisyysjärjestöinä, jotka kontrolloivat eri urheiluaktiviteetteja.

Yleensä ihmiset suhtautuvat siihen, koska urheiluteollisuudessa työ on rajoitettua. Tarjolla on kuitenkin lukuisia muita mahdollisuuksia. Työ urheilumarkkinoilla voi vaihdella ammattiurheilijan, pallo-tyttö / lapsen ja asiantuntevan urheilujoukkueen päällikön välillä. Sinun ei tarvitse työskennellä ammattiurheiluryhmän parissa, jotta pääset mukaan alaan. Voit aloittaa työskentelyn keskiasteen ryhmän kunto-ohjaajana tai kouluttajana, toimittajana tai urheiluagenttina ja toimia jopa televisioyhtiönä.

Palkkajoukko urheilualalla

Urheilutoiminta, ryhmä ja myös sellainen tehtävä ovat useita näkökohtia, jotka vaikuttavat urheiluteollisuuden palkkoihin. Noudattaminen on esimerkkejä urheiluteollisuuden joidenkin tehtävien palkka-alueista:

Juna: 20 000–400 000 dollaria (yliopisto) ja 20 000–70 000 dollaria (lukio).

Kommentoija: 18 000–1 miljoonaa dollaria.

Urheilukirjoittaja: 15 000–1 miljoonaa dollaria.

Athletic Contest -koordinaattori: 24 000–90 000 dollaria yli.

Koulutus ja oppiminen riippuvat suuresti siitä, minkä tyyppistä työtä aiotaan suorittaa. Yliopistotaso ei ehkä takaa työpaikkaa markkinoilla, mutta saattaa tarjota lukemattomia mahdollisuuksia työhön. Lisäksi on käytännössä mahdotonta päästä urheilualaan ilman kokemusta. Tehokkain tapa suunnitella työtä urheilumarkkinoilla on saada optimaalinen suora altistuminen.

Urheilutoimintaan erikoistuneissa urheilutoimintajulkaisuissa toimitetaan raportteja kilpailijoiden kaltaisista tilanteista, kilpailuista ja myös urheilutietoa. On olemassa useita urheilujulkaisuja, joita on kehitetty uudelleen ja joita kutsutaan myös ”lelujulkaisuiksi”, jotta ne eivät huoli ”merkittävistä” aiheista, joita lukuisat tiedotustyöpöydät kattavat. Nykyään urheilutoiminnan kattavuus on todella kasvanut arvo, samoin kuin eri urheilulajien on kasvanut vaurautta, vaikutusvaltaa ja myös paljon menestyvää voimaa sekä tunnustusta.

Urheilujulkaisu urheilujulkaisuissa on tärkeä osa tiedotusvälineiden organisaatiota. Urheilujulkaisuun sisältyy urheilujulkaisu, joka on omistettu kokonaan urheilutoiminnan perusteelliselle raportoinnille. Muutamia maailman tunnetuimpia urheilutoimintaan sitoutuneita lehtiä ovat Sports Illustrated ja Sports Round Up.

Eri urheilujulkaisujen toimittajat ovat urheilukelpoisia urheilutoiminnan joukkueiden kanssa ympäri maailmaa. Vaikka jotkut eivät aina ole oikein sopivia urheilutoimittajiin, toisten ymmärretään sallivan urheilulehdistön toimittajien pääsyn suoraan säilytyslokeroihin haastatteluita varten ja myös joitain lisätietoja. On myös urheilujoukkueita, jotka tukevat laajoja yksityiskohtia, vaikka kattavuus osoittautuisi heille negatiiviseksi. Joissakin maissa klubit ja pelaajat eivät yleensä siedä urheilutoiminnan vakuutusta.

Erilaisista urheilulehdistä hyötyvät urheilutoimittajat muistuttavat muita toimittajia. Heidän on myös löydettävä tarina sen sijaan, että luottaisiin vain yksityiskohtiin, jotka urheiluaktiviteettiryhmät tai -järjestöt tai erikoistunut koulutushenkilökunta ovat luoneet. Lehdistötoimittajien odotetaan tapahtumien esittelystä ensinnäkin perehtyvän tiettyyn peliin, jota ne kattavat, ja myös siihen liittyviin hienouksiin. Urheilutoimittajien on vahvistettava tosiasiat, jotka heille ovat toimittaneet ryhmät ja organisaatiot, joita he kattavat, ennen kuin ne saavat web-sisällön urheilutoimintaa koskeviin julkaisuihin.

Tyypillisesti erilaisten pelien ohjaajat sekä ryhmien ja pelaajien ja jopa urheilua harjoittavan yrityksen seuraamukset rajoittavat toimittajien pätevyyttä tutustua tiettyyn kiistoon tai urheilutapahtumaan. Tämä tehdään täysin rangaistuksella tarkkojen, mutta huijaavien tietojen tulostamisesta joukkuetta, pelaajaa, ohjaajaa tai kyseistä organisaatiota varten.

Nykyään urheilutoiminnan lehdistötoimittajat kattavat kattavasti urheilutoimintatoiminnan ammattilaisille ja myös keskustelevat urheilutoiminnoista, kuten jalkapallo, jääkiekko, koripallo, baseball ja jalkapallo. Urheilulehdet on sijoitettu toisiinsa joko tyydyttämään tietyn lajin kohdevierasjoukkue tai suoraan osiin, jotka kattavat erilaisia ​​urheilutoimintaa, ja käyttävät myös paljon parempaa vakuutusta urheilun harrastajille. Urheilutoimintajulkaisuja johtaa asiantuntijatiimi joko videopeleistä tai innokkaisilta fanaatikoilta ympäri maailmaa, jotka ovat noudattaneet pelejä johdonmukaisesti.

Urheilujulkaisut ympäri maailmaa ovat tällä hetkellä päätyneet osaksi sisällytettyä maailmaa verkossa. Online-urheilutoimintajulkaisut lisäävät vetovoimaa, koska henkilökohtainen ja mukava pääsy elävään tietoon sekä arvioi toteutettavissa olevan modernin Internet-tekniikan ansiosta. On olemassa useita urheilujulkaisuja, jotka sopivat tehokkaasti sekä verkko- että virtuaalisegmentteihin.

Vuosien kovan työn, omistautumisen ja aloitteen myötä päästäkseen parhaiten valitsemaansa urheiluun, yhä useammat lahjakkaat urheilutoiminnot havaitsevat, että he eivät enää pysty selviytymään kilpailuurheilun taloudellisista huolenaiheista ja lopettamaan ennen kuin ymmärtävät todellinen mahdollisuus. Temppu tehokkaaseen ja jatkuvaan ammattiin urheilutoiminnassa ei koske vain suorituskykyä ja tuloksia, vaan erinomainen apuverkosto, joka koostuu perheestä, läheisistä ystävistä, faneista ja organisaatiosta. Kaikki tämä tarjotaan itsepalvelun kautta Sportissa.

”Miksi joku kiinnostaa minua?” ihmiset voivat kysyä: ”Ei ole niin, että pääsen televisioon voittavan suuria tapahtumia viikossa”. Todellisuudessa, jos urheilutoiminnot olisivat televisiossa usein voittaneita suuria tilaisuuksia, he olisivat varmasti jo saavuttaneet tavoitteensa ja siinä on myös iso ”Catch-22” urheilutoiminnassa – kannustimet ovat olemassa, kun teet sen johtavalle, mutta vielä tarvitset todella tukea nyt voidaksesi saapua! Vastauksena on helppo toimia tutkittaessa sitä, joka todella haluaisi minua; ne, jotka oppivat sinusta, joka palaa jälleen Self Promoon urheilutoiminnassa.

Itsepromo urheilussa alkaa perheen ja ystävien kanssa. Urheiluhenkilöiden on pidettävä perhettä ja ystäviä säännöllisesti päivitettyinä heidän aloitteistaan, tavoitteistaan ​​ja saavutuksistaan. Yksi tehokkaimmista tavoista tarjota tämä on henkilökohtaisen urheilutoiminnan verkkosivuston kautta, jota on päivitettävä säännöllisesti. Asiantuntevaa perhettä ja ystäviä on pidettävä urheilutoimintaa harjoittavan henkilön ilmaisena mainonta- ja markkinointiryhmänä ja heidän on oltava motivoituneita saamaan sana mielipiteeseen henkilön ponnisteluista, tavoitteista ja saavutuksista. Kun ilmainen mainosryhmä on todella rakennettu ja suuntautunut, tiimiä olisi pyydettävä auttamaan sinua seuraajapohjasi rakentamisessa ja kehittämään yrityssoittoja tarvittaessa.

Samoin kuin urheilijan on tuotettava sirinä ymmärrettyjen ihmisten keskuudessa, yksilön urheilutoiminnan on myös pyydettävä ystäviä ja perhettä tekemään sama. Jos urheiluhenkilöllä on oma urheilutoiminnan verkkosivusto, ystäviä ja perhettä olisi pyydettävä lähettämään linkit sivustoon niin monelle ihmiselle kuin he tietävät. Henkilöt napsauttavat todennäköisemmin linkkiä sähköpostissa vieraillakseen sivustossa kuin kirjoittavat osoitteen verkkoselaimeen; Siitä huolimatta, että kun urheilutoiminta tai hänen perheenjäsenensä ja ystävänsä tyydyttävät henkilöitä, jotka voisivat ajatella työnsä seuraamista, käyntikortti, jolla on sivuston osoite tai ainakin sähköpostiosoite, luo suuren vaikutuksen.

Median suora altistuminen voidaan saavuttaa useilla tavoilla. Verkosta on tulossa helpoin tapa saada näyttöä, koska urheilutoiminta voi tuottaa ja julkaista myös omia viestejään, blogejaan tai ilmoitustauluja. Kaikki tällaiset tekniikat voivat tarjota mahdollisuuden lisätä verkkolinkkejä urheiluharrastajien henkilökohtaisten urheilutoimintojen verkkosivuille. Painetulle medialle altistuminen voi olla erityisen haastavaa saavuttaa; voi kuitenkin tarjota poikkeuksellisia tuloksia. Ilmaiset alueelliset sanomalehdet etsivät yleensä alueellisia asunnonomistajia mielenkiintoisilla tarinoilla tuottaakseen artikkelin. Kun lähestytään paikallisia toimittajia, urheilutoiminnan harjoittajien on aluksi dokumentoitava luettelo aineistosta, joka varmasti tekisi tulevista viesteistä mielenkiintoisia yleisölle. Kiehtova materiaali voi sisältää menestystä, huvittavia tarinoita, työtoiveita, hyväntekeväisyystyötä tai ymmärrystä urheilusta, kuten ”päivä elämässä …” Urheilijoiden on jälleen kerran pyydettävä perhettään ja ystäviä avustamaan mielenkiintoisen web-sivuston luomisessa. sisältö.

Niille, jotka ovat päteviä hyväksymään taloudellista tukea, työkaluja, vaatteita, mallityötä, kohteita koskevia suosituksia jne., Heidän fanikokoelmansa jäsenistä saattaa lopulta tulla loistavat organisaation kontaktit, joten fanirakenteen rakentaminen hyvin varhaisessa iässä on tärkeää. Urheiluhenkilöiden tulee asettaa realistiset tavoitteet yritystoiminnalle. Lukuisat harkitsevat automaattisesti tuottoisia sopimuksia tärkeimpien urheilutyökalujen ja vaatetusalan yritysten kanssa; Siitä huolimatta ne eivät todennäköisesti toteudu ennen kuin tällainen liiketoiminta voi saada merkittävää hyötyä sopimuksesta. Avain tehokkaiden palvelukontaktien kehittämiseen on ajatella ”pieniä, naapurustoja ja useita”. Ei vain suurten yritysten, jotka etsivät urheilutoimintaa, tekevät tuotemerkintöjä, mallinnustyötä tai auttavat tuotemerkkien muodostamisessa ja tavoittavat kohdeyleisönsä. Hyvien palvelukontaktien lisäksi ei voida ajatella vain urheilijan erityiseen urheilutoimintaan liittyviä yrityksiä.

Kun viime aikoina on tapahtunut merkittäviä asunto- ja globaaleja näyttelytilanteita ja lisääntynyt myös verkon vetovoima, yhä useammat tavarat-liiketoiminta-alueet alkavat ottaa verkkomarkkinoinnin huomioon tärkeänä menetelmänä yrityksen mainonnalle ja markkinoinnin optimoinnille, markkinoiden kasvulle sekä brändille nimi rakennus.

Korkean profiilin yhteistyöt

Kilpailu Internet-urheiluverkoista alkoi 4. huhtikuuta 2007, kun Kiinan tunnettu urheilutoimintamerkki Lining nimitti Netease-urheilun osaston, joka on yksi Kiinan suurimmista Internet-aloitteista. Paitsi Cellular Lining -logojen suunnittelut ja myös tuote-esittelyt ohjaavat verkkosivustoja, verkkosivustojen ulkoasuvärit mukauttavat myös Liningin punaista brändäystä. Tämä on kolmen vuoden taktinen yhteistyösopimus Liningin ja Neteasen välillä. Jossain muualla, muiden tärkeimpien valtakunnallisten verkkosivustojen urheiluaktiviteettialueita tukevat lisäksi urheilutoiminnan tuotenimet: Adidas Sohu, Nike Sina ja 361 ° Tencent Sports jne.

. Itse asiassa urheilun tuotemerkkien Internet-markkinoinnin aalto on alkanut kauan ennen vuotta 2007. Katsojat kommentoivat, että Internet-markkinoinnin lisääntymisellä Kiinassa on merkittäviä vaikutuksia molemmille auringonnousumarkkinoille, erityisesti urheiluvälineille ja verkkoyritykselle. Se ei vain kuvasta johtavien urheilutuotteiden strategisten mainonnan ja markkinoinnin muutoksia, vaan tuo markkinoinnin edistymisen myös Kiinan urheilutoiminta-aloilla syntyvän verkkomarkkinointitrendin keskellä. Yhteistyöhön Internet-sivustojen kanssa esimerkiksi mainonnassa ja markkinoinnissa, sisältösarakkeissa, materiaaleissa ja esitellyissä tuotteissa urheilubrändit voivat rakentaa yksityiskohtaisen online-brändinäyttöalustan, jonka avulla verkkosivustot voivat myöhemmin lisätä urheiluosiaan, tästä syystä paljon.

Win-win-edut

Ota esiin Lining- ja Netease-yhteistyöt. Neteasen mukaan yhteismerkkisivujen odotetaan tarjoavan vuosittain useita satoja miljoonia kertoja brändin suorista näkyvyyksistä, mikä lisää tuotenimen tunkeutumista kohdemarkkinoille. Komponenttien osalta NBA-sarakkeet ja erilaiset Lining-merkkiset tapahtumisarakkeet on todella julkaistu, samoin kuin muista Netease-verkkotuotteista tulee varmasti lisäksi kanavia Cellular-vuoribrändin mainostamiseen. Lisäksi Liningiin liittyviä alueita, kuten verkkoalueita, urheiluhahmojen profiileja, aivan uusia esineitapahtumia ja myös urheilufaneiden interaktiivisia online-foorumeita.

NetEase: n kannalta tällainen monipuolinen yhteistyö ei vain paranna heidän urheiluosastojen sisältöä, vaan luo lisäksi ylimääräisen humanisoidun ja myös vuorovaikutteisen verkkoympäristön, joka houkuttelee enemmän yleisöä ja lisää myös urheilubrändin tunnettuutta.

Tutkimuksen perusteet

Viimeaikaiset tutkimusraportit ovat osoittaneet syyn siihen, miksi urheiluyritykset ovat halukkaita käyttämään suuria summia verkkomarkkinointiin: Kiinassa toimivien nettoasiakkaiden dramaattinen lisääntyminen on tosiasiallisesti antanut heille tarpeeksi itseluottamusta Internet-verkossa.

Kiinan Internet Network Information Centerin (CNNIC) mukaan kesäkuussa 2007 Kiinassa nettohenkilöstön kokonaismäärä oli 162 miljoonaa, toiseksi vain Yhdysvaltojen 211 miljoonaa. Vuoden 2006 loppuun verrattuna uuden verkkopopulaation määrä on noussut 25 miljoonaan. Kiinan nettoväestön ryhmävalikoimaa manipuloidaan nykyisin nuoriin nähden: alle 25-vuotiaita 51,2% ja alle 30-vuotiaita 70,6%. Tällainen nuori, seikkailunhaluinen ja suuri verkkoasiakasryhmä on luonnollinen kohde urheiluvälineille. Internet-portaalien yllättäviä urheilusegmenttejä ei vastusteta ankarasti urheilun tuotemerkkiyritysten paikoille.

Tietotekniikka- ja tietotekniikkamarkkinat, jotka puhuvat yrityksen iResearch kanssa, julkaisivat myös Kiinan urheiluvälinetuotteiden verkkomainontaraportin, 1. vuosineljännes 2007. Raportit paljastivat, että urheiluvälineiden markkinointi Internetissä oli voimakasta kasvua vuosien 2006 ja 2007 välillä, ja Internet-mainonta ja markkinointi kasvoivat merkittävästi. paikannustulot, säännöllisyys, volyymi ja myös mediaverkot. Verkkomainonta on itse asiassa päätynyt keskittymään mainoslähteiden selvittämiseen urheilutoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa, ja sen odotetaan lisäävän varmasti online-markkinoilla tehtäviä taloudellisia investointeja vuonna 2007. Online-urheilutoimintatuotteiden, mainontamaksujen kasvu on ylläpitänyt laajakaistaa siitä lähtien. Vuonna 2002 vuotuinen kasvuvauhti oli 101%, ja mainonta- ja markkinointikustannukset olivat vuonna 2006 todella nousseet lähes 10 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin, mikä on 14 kertaa enemmän kuin vuonna 2002.

Kuinka ymmärrät, mikä virkistysurheilu on sinulle sopivinta? Vaikka tämä on yksinkertainen kysely, siihen ei ehkä ole helppoa vastausta. Ennen kuin käsittelemme tätä kysymystä, on järkevää tietää urheiluharrastuksen merkitys. Yksinkertaisesti sanottuna, vapaa-ajan urheilu on kaikenlaista urheilutoimintaa tai tilaisuutta, johon henkilö osallistuu koko vapaa-ajan. Yksinkertaisesti sanottuna, se on urheilutehtävä tai -tapahtuma, joka toteutetaan pääasiassa huviksi ja hauskaa varten. Vaikka monissa tapauksissa pastilliseen urheiluun saattaa liittyä rahallisia etuja, se ei yleensä ole päätavoite. Erilaisia ​​muita virkistysmahdollisuuksiin liittyviä syitä ovat muun muassa kunto, terveys ja hyvinvointi, seurustelu, kilpailu sekä urheilutoiminnan tuki.

Tarjolla on lukuisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kaikille ikäluokille sisä- ja ulkokäyttöön. Päättäminen siitä, mitkä valinnat suoritetaan, voi olla todellinen este ja myös tämä eroaa huomattavasti henkilöittäin. Aikaisemmille asiantuntijaurheilijoille päätös voi olla paljon helpompaa, etenkin jos he jatkavat liittymistä erityiseen aikaisempaan asiantuntijaurheiluun (ts. Vapaa-ajan tasoon). Suuri tehtävä valita paras vapaa-ajan liikuntatoiminta on kuitenkin aloittelijoille. Oikeiden valintojen tekemiseksi, jos olet aloittelija, on välttämätöntä ottaa huomioon perusohjeiden noudattaminen:

  1. Valitse urheilutoiminta, josta ymmärrät ja olet intohimoinen: Urheiluharrastus liikkuu tavalla, joka johtaa elämäntapaasi, ja sen seurauksena sen on oltava myös hauska ja miellyttävä. Jos valitset jotain, josta et pidä tai jolla ei ole minkäänlaista asiantuntemusta, voi olla turhauttavaa, vaikka läheiset ystäväsi rakastavat sitä. On vain järkevää etsiä jotain, jonka tunnet sen säännöt ja myös politiikat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei aivan uutta urheilua tai videopeliä voi löytää, mutta se on paljon helpompaa, jos rakastat urheilua.
  2. Mieti päämääriäsi: Kuten edellä keskusteltiin, on olemassa monia syitä, jotka ajavat yksilöitä vapaa-ajan liikuntaan. Tavoitteidesi mukaisen urheilutoiminnan valitseminen, esimerkiksi painon vähentäminen, parantaa vain koko virkistyskokemusta. Joku, joka etsii viihdeurheiluaktiviteetteja lisätyn kehon painon alentamiseksi, voi hyödyntää juoksua, lenkkeilyä, kävelyä, patikointia tai uintia muiden paljon kaloreita polttavien urheilutehtävien joukossa korttien tai videopelien sijasta. Toisaalta joku, joka etsii sosiaalistamista edistävää vapaa-ajan liikuntaa, voisi hyötyä viimeisimmästä.
  3. Tarvittavat välineet, työkalut ja myös työkalut: Erilaiset vapaa-ajan liikunnat voivat vaatia erilaisia ​​laitteita, välineitä tai laitteita tai joissakin tapauksissa mahdollisesti puuttua millään tavalla. Nämä laitteet, keskukset tai laitteet saattavat myös vaihdella kaikkien vaatimusten mukaan. Esimerkiksi jos aiot pelata golfia vapaa-aikana, sinun on ehdottomasti ostettava golfklubi, palloja ja todennäköisesti myös kenkiä. Tarvitset myös tarjotun sekä saatavilla olevan golfkentän pelaamiseen. Joissain tapauksissa, jos sinulla on useampi kuin yksi suosittu vapaa-ajan urheilu, saatat joutua valitsemaan sopivimman keskuksen aikataulun perusteella. On järkevämpää mennä esiintymään läheisellä radalla erityisesti, jos jätät töistä myöhään iltaisin kuin ajaa useita mailia päästäksesi golflinkille (ts. Jos pidät sekä golfista että juoksemisesta).
  4. Ajan saavutettavuus: Koska vapaa-ajan liikunta on harrastusurheilua, parhaan valinta voi ratkaista sen perusteella, kuinka paljon seisokkeja on käytettävissä. Jotkut urheiluharrastukset vievät enemmän aikaa kuin toiset. Lisäksi useita näistä urheilulajeista on vain pelattava ulkona. Jos taas jotkut urheilulajit, kuten juokseminen, lenkkeily, kävely, tennis, koripallo tai uinti, tarjoavat vaihtoehtoja sekä sisä- että ulkotiloissa, useat niistä, esimerkiksi golfin pelaaminen, vaellus, melonta, muutamien mainitseminen, eivät. Vielä enemmän aikaa on, sitä ylimääräiset vaihtoehdot ovat valittavissa, ja päinvastoin.
  5. Kausiluonteisuus: Vaikka tämä ei ehkä olekaan suuri ongelma päiväntasaajan linjan varrella asuville ihmisille, se vaikuttaa ehdottomasti yksilöihin, jotka asuvat paikoissa, joissa on talvikausi ja myös kesäkesäajat. Jotkut virkistysurheilulajit, kuten lunta tarvitsevat, voivat olla helposti saatavilla vain talvella ja vain joissain osissa maailmaa. Joten jos talviurheilu on ainoa suosikki urheiluurheilulajeja, joihin voi osallistua, se tarkoittaa, että suurimmaksi osaksi vuodesta, ts. Muina ajanjaksoina, ei varmasti ole mitään tekemistä. Kun valitaan viihdettä varten sopiva urheilutoiminta, suositellaan käytettäväksi useampaa kuin yhtä vaihtoehtoa erityisesti tilanteessa, jossa kausivaihtelut vaikuttavat siihen.